Algemene voorwaarden

Onze overeenkomsten van bepaalde duur kunnen ten allen tijde worden opgezegd zonder vereist van motivering. De overeenkomst van bepaalde duur zal bij het verstrijken van de oorspronkelijke termijn automatisch stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur die gelijk is aan de oorspronkelijke duur. 

 

1 Over buenobio, definities en de toepassing van deze voorwaarden.

Onze website is toegankelijk via: 

www.buenobio.com / www.buenobio.fr / www.buenobio.be / www.buenobio.nl / www.bueno.bio 

en is een initiatief van:

On Course bvba (hierna “buenobio” of “Buenobio”)
Steenhuisdreef 28A, 9031 Drongen
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0889.143.966
E-mail: support@buenobio.com

Overige begrippen in deze verkoopsvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan;

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met buenobio in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op de website van buenobio niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘je’, ‘jouw’ genoemd.

‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

‘Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen.

‘Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen’: Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen buenobio en de Koper. De Koper aanvaard de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.

Buenobio behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op de uitvoering van bestaande individuele productorders. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal de wijziging/aanvulling van de Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de wijziging/aanvulling werd meegedeeld. De Koper wordt geacht akkoord te gaan met de wijziging/aanvulling van de verkoopsvoorwaarden, behoudens in geval van opzegging conform “artikel 5 Duurtijd en beëindiging”.

 

2 Hoe komt de overeenkomst tot stand?

2.1 Aanbod.

Buenobio besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van buenobio. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

 

2.2 Buenobio box.

Buenobio wil de Koper kennis en ervaring bijbrengen omtrent het uitgebreide assortiment bioproducten op de markt. Buenobio stelt daarom een maandelijkse selectie van diverse bioproducten (food en non-food) ter beschikking via de buenobio box. De Koper die gebruik maakt van een abonnement heeft recht om één box per maand voor de duur van het abonnement.

Buenobio stelt zelf de buenobio box samen volledig naar eigen inzicht. De prijs van de buenobio box valt niet per se samen met de totale intrinsieke of commerciële waarde van de diverse elementen in de buenobio box. Buenobio tracht er voor te zorgen dat de Koper een voordeel haalt uit het bestellen van de buenobio box via een abonnement, ten opzichte van de aankoop van de individuele producten. De Koper heeft geen verhaalsrecht op buenobio indien de som van de individuele producten in de box buiten zijn wil om daalt onder de prijs van het abonnement.

De buenobio box is één en ondeelbaar. De aankoop van een buenobio box impliceert de aanvaarding van het geheel en doet geen rechten gelden ten aanzien van de individuele onderdelen van het samengestelde pakket.

De Koper bepaalt zelf de duurtijd van deze dienstverlening, namelijk één (1) of drie (3) maanden. Latere wijzigingen aan het gekozen abonnement volgen automatisch de duur van de lopende inschrijving.

 

2.3 Aanvaarding.

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van buenobio moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online bestelmethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Buenobio zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Buenobio kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de bestelling weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal buenobio de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien buenobio het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Buenobio kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

3 Onze prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs en worden gedragen door de Koper. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Koper is de prijs verschuldigd die buenobio in haar bevestiging conform “artikel 2.3 Aanvaarding” van deze voorwaarden aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door buenobio worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Buenobio heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

 

4 Betalingsvoorwaarden.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. 
Voor niet abonnementsgerelateerde aankopen, accepteren wij volgende betaalmethoden:

  • Mastercard
  • VISA
  • Bancontact/MisterCash
  • iDeal
  • PayPal
  • Maestro

Voor abonnementsgerelateerde aankopen, verloopt de betaling via Europese domiciliëring (SEPA Direct Debit) op de bankrekening van de Koper. Het ondertekenen van een Domiciliëringsmandaat gebeurt digitaal via SMS of via een betaling met kredietkaart via de diensten aangeboden door Twikey en is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Twikey. De Europese wetgeving op Europese domiciliëringen voorziet dat de Koper het recht heeft om, binnen de 8 weken, zijn bank te verwittigen in geval de debitering op zijn rekening verkeerd is verlopen en dat de bank dan de Koper terug betaalt. Indien de goederen (buenobio box of andere) geleverd zijn geweest aan de Koper dan verwacht buenobio dat de Koper op eigen kosten de goederen in originele staat terugstuurt naar buenobio binnen de 10 werkdagen. Indien dit niet het geval is dan behoudt buenobio zicht het recht op de Koper opnieuw te factureren voor de geleverde goederen.

Buenobio neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Het beveiligde systeem van Twikey staat in voor de verdere verwerking van de domiciliëringen en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Buenobio stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Buenobio behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

5 Duurtijd en beëindiging.

Onze overeenkomsten van bepaalde duur kunnen ten allen tijde worden opgezegd zonder vereiste van motivering. De opzegging impliceert de stopzetting van de dienstverlening, te beginnen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd meegedeeld. Eventuele voordelen (cfr. Korting op prijs) toegekend omwille van de duurtijd van de overeenkomst worden bij een vroegtijdige beëindiging verrekend aan de hand van de werkelijke duurtijd.

De opzegging dient uitdrukkelijk per aangetekend schrijven of per e-mail te worden gericht aan buenobio (On Course bvba, Steenhuisdreef 28A, B-9031 Drongen, België / support@buenobio.com ). Bij gebrek aan een correcte of tijdige opzegging wordt de overeenkomst geacht door de lopen aan de oorspronkelijke voorwaarden. De overeenkomst van bepaalde duur zal bij het verstrijken van de oorspronkelijke termijn automatisch stilzwijgend verlengd voor een nieuwe duur die gelijk is aan de oorspronkelijke duur.

 

6 Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. In geval van een afwijkende leveringstermijn zal dit steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd worden aan de Koper. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien buenobio er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal buenobio spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Buenobio doet voor de levering beroep op een betrouwbare externe partij, nl. GLS of bpost.

Het gebruik van externe partners kan invloed hebben op de levering. Buenobio neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is de verantwoordelijkheid voor de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Koper.

Buenobio draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 

7 Gebreken en klachtindiening

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden.

Goederen met een vervaltermijn vallen slechts binnen de regels van de wettelijke garantie voor zover zij bedorven zijn voor het verstrijken van deze vervaltermijn. Het bewijs hiervoor ligt bij de Koper. Na het verstrijken van de vervaltermijn verliest de Koper zijn verhaalsrecht op buenobio op grond van de garantieplicht.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan buenobio, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar buenobio, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Buenobio raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven(7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

• Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
• Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Buenobio is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal buenobio deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Buenobio is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

 

8 Herroepingsrecht

8.1 Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Buenobio hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal buenobio de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Buenobio betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)
- De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; ; (Artikel VI.53.10° Wetboek Economisch Recht)

 

8.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan buenobio meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

• Verkoopovereenkomst: de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
• Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

• De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Naam en adres van de Consument;
• Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terug sturen naar buenobio, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft buenobio het recht om de terugbetaling op te schorten.

De Consument die wenst zijn herroepingsrecht uit te oefenen ten aanzien van een geleverde buenobio-box (via abonnement), is verplicht om deze buenobio-box met de volledige inhoud op eigen kosten terug te sturen naar de hoofdzetel van buenobio (vermeld bovenaan dit document) in perfecte staat (doos, inhoud, verzegeling of cellofaan van de producten).

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Buenobio is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Buenobio verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

 

9 Overmacht

Indien buenobio door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is buenobio niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Buenobio is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

10 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij buenobio. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

11 Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, te consulteren via onze website.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van buenobio, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

© buenobio